حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز

حراست مسئول صیانت از حقوق مردم و حفاظت از ارزش های سرمایه ی انسانی در دستگاههای اداری

 

تلفن های تماس حراست و بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

تلفن مستقیم: 32562325

فکس: 32562381

^