فرمها
نوع فرم واحد خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع (فرمهای غیرالکترونیکی، الکترونیکی و سامانه ها)
غیرالکترونیکی خزانه فرمهای مشترک بانکها جهت افتتاح حساب: بانک تجارت،بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران،بانک سپه،بانک صادرات ایران،بانک کشاورزی،بانک مسکن،بانک ملت،بانک ملی ایران،پست بانک ایران
الکترونیکی تمرکز و تلفیق حسابها 1-سامانه ارسال صورتحساب ماهانه و نهایی (سناما)
2-سامانه مدیریت بدهی های دولت (سماد)
نظارت مالی 1-رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل
2-حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی
3-بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی
4-نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان
5-بازرسی
خزانه 1-اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد
2-پرداخت اعتبارات اختصاصی
3-دریافت و پرداخت سپرده های دستگاه های اجرایی
4-پرداخت حقوق کارکنان
5-پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)
6-پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
7-تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت سنواتی فاقد و یا ناقص اسناد و مدارک
8-تدوین استانداردها ، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و ...
اموال و اوراق بهادار 1-صدور و سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله 
2-سامانه اموال دستگاه های اجرایی(سادا):
-صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند
-صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت
-صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد
3-صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی:
-صدور سند فروش خودروهای دولتی
-صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی
-صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
-صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده
-صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و انتقال
-صدور مجوز شماره گذاری خودروهای دولتی
^