شناسنامه خدمات
شناسنامه خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز
 
ردیف عنوان زیرخدمت کد خدمت
1

صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی

10031157105
2

صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده

10031157100
3 صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي 10031157101
4

صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي

10031157102
5

صدور مجوز كميسيون خريد، فروش و انتقال خودروهاي دولتي

10031157103
6

صدور سند فروش خودروهاي دولتي

10031157104
7

صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه های دولتی 

10011157000
8

صدور انواع گواهي هاي مرتبط با اسناد مالكيت دستگاههاي اجرايي

(10011130000)
9

صدور گواهي تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي ( اجراي ماده 27 ضوابط اجرايي بودجه93 )

10011130100
10

صدور گواهي اصلاح و يا صدور سند مالكيت املاك و اراضي دستگاههاي اجرايي( اجراي بند د ماده 26 آئين نامه اموال دولتي

10011130101
11

صدور گواهي المثني براي اسناد مالكيت مفقوده دستگاههاي اجرايي (اجراي تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحي قانون ثبت)

10011130102
12

صدور سفارش چاپ و توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله

10011132000
13

رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل

10071147000
14 بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي 10071144000
15 مشاركت در تخصيص اعتبار و ابلاغ آن 10011140000
16 تعيين تكليف علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي فاقد (و ياناقص)اسناد و مدارك 10011154000
17

تدوين استانداردها، دستورالعمل ها و رويه هاي حسابداري بخش عمومي و پاسخگويي به استعلامات

10011141000
18

تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن

10011153000
19

پرداخت حقوق كاركنان دولت

10011139000
20

پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي

10011138000
21

پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير)

10011156000
22

دريافت و پرداخت سپرده اشخاص نزد دستگاههاي اجرايي

10071146000
23 اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد 10011155000
24

دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههای اجرایی

10011137000
25

پرداخت حق الکشف کالا  وارز و استرداد وجوه اشتباه واريزي

10011149000
26

بازرسي

10011133000
27

تسهيل و ساماندهي فرآيند صدور مجوز كسب و كار

13011143000
28 حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي 10011145000
29

نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي

10011158000
^